Progresif Fibre Promotion

Care+ App

Click here to Download

Pay

Click here to Download

Call 177

Customer Care Line

English

What is the Progresif Fibre Promotion?

This promotion is an exclusive discount when you Sign Up, Upgrade or Switch to selected Progresif Fibre plans during the promotion period.

What are the Progresif Fibre plans that apply to the promotion?

The promotion only applies to the Progresif Fibre plans shown below:

Progresif Fibre

Data

Retail Price 

Promo Price 

50Mbps

250GB

$35.00

$30.00

1TB

NEW PLAN 

$65.00

ZOOM 50

$145.00

$100.00

100Mbps

1TB

$90.00

$75.00

1.5TB

$130.00

$125.00

ZOOM 100

$275.00

$165.00

200Mbps

2TB

$155.00

$145.00

Note: All prices exclude $10 Fixed Line

Is there a contract period when I sign up for this promotion?

You have a choice of either:

 1. No contract with a one-time $100 installation fee, or
 2. A 12-month contract with free installation.

If you are switching to Progresif, there will be no installation fee charges. However, any additional charge is subjected between you and the contractor may be assigned by UNN depending on the infrastructure needs of the location for installation.

How long is the promotion period?

This promotion will run from 23 September 2022 to 21 December 2022.

How long will I be paying the promotion price?

You will enjoy the promotional price for 6 months when you Sign Up or Switch to Progresif Fibre during the promotion period.

Where can I register for this Progresif Fibre Promo?

You can purchase the Progresif Fibre plans from our Progresif Stores or order online at store.progresif.com

How can I find out more about Progresif Fibre plans?

Click the following link to see all available Progresif Fibre Plans https://progresif.com/fibre/.

What documents do I need to bring to sign up?

You will have to present a valid original identity card, a valid ID photo, and a proof of address document during sign-up.

Do I need to pay an upfront price when I subscribe to Progresif Fibre?

Yes, you will need to pay one month’s rental upfront.

Foreigners with Green IC are required to pay a $100 deposit and present a valid original identity card with a minimum validity of 3 months.

If I am an existing Progresif Fibre customer, can I Upgrade or Downgrade to this plan?

Yes, you can make a request to upgrade and downgrade your existing plan.

I currently have a Progresif Fibre Plan without contract and wish to upgrade: 

 • There will be no processing fee as it is free.
 • Customer will be however required to pay any past due amounts

I currently have a Progresif Fibre Plan without contract and wish to downgrade: 

 • There will be a $10.00 Administration Fee
 • You will be however required to pay any past due amounts.

I currently have a Progresif Fibre Plan with contract and wish to upgrade: 

 • There will be no processing fee as it is free.
 • Your contract will revert as the original contract (according to the first month on a 12-month contract)
 • You will be however required to pay any past due amounts

I currently have a Progresif Fibre Plan with contract and wish to downgrade: 

 • There will be a $100.00 penalty fee
 • Your contract will revert as the original contract (according to the first month on a 12-month contract)
 • You will be however required to pay any past due amounts.

Note: Existing customers with a contract tied to any device bundles will have to adhere to the following policy:

Credit Policy for maximum device purchase per IC

 • One (1) $0 Device; and/or
 • One (1) Upfront Payment device; and/or
 • One (1) Device installment plan

Existing customers can apply for a re-contract after meeting a certain term/duration, i.e., example scenarios – customer can re-contract:

 • After the last successful 15 months of $0 device, and/or
 • After the last successful 12 months of Low Upfront Device Purchase, and/or
 • After the last successful 12 months of Device Installment Plan
What will happen if I decide to terminate the contract plan before my contract ends?

You will have to settle the remaining rental fees based on the number of months left on the contract.

What happens when my contract ends?

You still can continue with your plan after your contract ends.

I need further assistance, who can I talk to?

You may reach out to us on social media, call us at 177, chat with us via webchat on our website, WhatsApp us at 822 0177, or visit your nearest Progresif store.

Bahasa Melayu

Apakah Promosi Progresif Fibre?

Promosi ini adalah diskaun eksklusif apabila awda Daftar, Naik Taraf atau Pindah ke pelan-pelan Progresif Fibre yang terpilih semasa tempoh promosi.

Apakah pelan-pelan yang sah untuk promosi tersebut?

Promosi ini sah hanya pada pelan-pelan Progresif yang dipaparkan di bawah:

Progresif Fibre

Data

Harga Asal

Harga Promo

50Mbps

250GB

$35.00

$30.00

1TB

NEW PLAN / PELAN BARU

$65.00

ZOOM 50

$145.00

$100.00

100Mbps

1TB

$90.00

$75.00

1.5TB

$130.00

$125.00

ZOOM 100

$275.00

$165.00

200Mbps

2TB

$155.00

$145.00

Nota: Semua harga tidak termasuk Talian Tetap $10

Adakah terdapat tempoh kontrak apabila saya mendaftar ke promosi ini?

Awda boleh memilih diantara:

 1. Tiada kontrak dengan yuran pemasangan $100 (sekali sahaja), atau
 2. Kontrak 12 bulan dengan pemasangan percuma

Jika awda pindah ke Progresif, yuran pemasangan akan ditiadakan. Walau bagaimanapun, sebarang caj tambahan yang dikenakan antara awda dan kontraktor yang diberikan oleh UNN adalah tergantung pada keperluan infrastruktur lokasi untuk pemasangan.

Berapa lamakah tempoh promosi ini?

Promosi ini akan dijalankan mulai 23 September 2022 hingga 21 December 2022.

Berapa lamakah saya akan membayar harga promosi?

Awda boleh menikmati harga promosi selama 6 bulan apabila awda Daftar atau Pindah ke Progresif Fibre mengikut tempoh promosi.

Di manakah saya boleh mendaftar untuk Promosi Progresif Fibre?

Awda boleh mendapatkan pelan-pelan Progresif Fibre dari cawangan-cawangan Progresif kami atau secara online melalui store.progresif.com.

Bagaimanakah cara untuk saya mendapatkan maklumat lanjut tentang pelan-pelan Progresif Fibre?

Awda boleh mengikuti link ini untuk melihat semua pelan-pelan Progresif Fibre https://progresif.com/fibre/.

Apakah dokumen-dokumen yang perlu saya bawa semasa pendaftaran?

Awda perlu mengemukakan kad pengenalan asal yang sah, foto ID yang sah dan dokumen bukti alamat semasa mendaftar.

Adakah saya perlu membuat bayaran pendahuluan apabila melanggan ke Progresif Fibre?

Ya, awda perlu membayar harga sewa sebulan sebagai pendahuluan.

Warga asing yang memegang kad pengenalan berwarna hijau perlu membayar deposit sebanyak $100 dan mengemukakan kad pengenalan asal yang sah sekurang-kurangnya 3 bulan.

Saya adalah pelanggan Progresif sedia ada. Bolehkah saya menaik taraf atau menurunkan taraf kepada pelan ini?

Ya, awda boleh membuat permintaan untuk menaik taraf dan menurunkan taraf pelan sedia ada awda.

Saya mempunyai pelan tanpa kontrak dan ingin menaik taraf:

 • Awda tidak dikenakan yuran pemprosesan. Ia adalah percuma.
 • Awda harus membayar jumlah tertunggak dari pelan yang sedia ada sebelum mendapatkan bundle.

Saya mempunyai pelan tanpa kontrak dan ingin menurunkan taraf:

 • Awda akan dikenakan yuran pentadbiran sebanyak $10.00
 • Awda harus membayar jumlah tertunggak dari pelan yang sedia ada sebelum mendapatkan bundle.

Saya mempunyai pelan dengan kontrak yang sedia ada dan ingin menaik taraf:

 • Tiada yuran pemprosesan akan dikenakan kerana ia adalah percuma.
 • Kontrak awda akan diperbaharui mengikut kontrak asal awda (12 atau 18 bulan)
 • Awda juga dikehendaki membayar sebarang bayaran yang tinggal

Saya mempunyai pelan dengan kontrak yang sedia ada dan ingin menurunkan taraf:

 • Awda dikenakan yuran penalti sebanyak $100.00
 • Kontrak awda akan diperbaharui mengikut kontrak asal awda (12 atau 18 bulan)
 • Awda juga dikehendaki membayar sebarang bayaran yang tinggal

Nota: Bagi pelanggan Progresif yang sedia ada dengan kontrak peranti bundle dikehendaki mengikut peraturan dibawah:

Peraturan Kredit maksima bagi setiap pembelian peranti hanya untuk satu IC

 • Satu (1) Peranti; dan/atau
 • Satu (1) peranti Bayaran Pendahuluan; dan/atau
 • Satu (1) peranti Pelan Ansuran

Bagi pelanggan sedia ada, awda layak untuk memperbaharui kontrak jika awda memenuhi syarat atau tempoh tertentu. Ini termasuk seperti berikut:

 • Setelah berjaya mencapai 15 bulan terakhir pada berharga pendahuluan $0, dan/atau
 • Setelah berjaya mencapai 12 bulan terakhir pada pembelian dengan harga pendahuluan yang rendah, dan/atau
 • Setelah berjaya mencapai 12 bulan pada Pelan Ansuran Handset
Apakah yang akan terjadi jika saya memutuskan untuk menamatkan pelan kontrak saya sebelum kontrak saya tamat?

Awda perlu menjelaskan baki bayaran sewa mengikut bilangan bulan yang tinggal dalam kontrak awda.

Apakah yang akan terjadi setelah kontrak saya tamat?

Awda boleh terus menggunakan pelan awda selepas kontrak awda tamat.

Bagaimanakah saya akan mendapatkan bil saya?

Kami tidak lagi menggunakan kertas dan menawarkan perkhidmatan eBill kepada pelanggan kami yang boleh dsemak melalui aplikasi Progresif CARE+ atau dihantar ke emel awda.

Siapakah yang harus saya hubungi untuk bantuan lanjut?

Awda boleh menghantarkan pesanan DM di media sosial Progresif, membuat panggilan ke 177, menghubungi kami melalui webchat di laman web kami, menghubungi kami melalui WhatsApp ke 822 0177 atau kunjungi mana-mana cawangan Progresif yang berdekatan.